תנאי השימוש באתר

משרד קרלמן - רואי חשבון (להלן - "המשרד"), לא ישא בכל אחריות לכל תוצאה ו/או נזק
ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא שייגרם בשל השימוש במידע שבאתר זה בכלל ובמידע
.הקשור
לענייני מסים בפרט

שימוש במידע שבאתר זה שהנו מידע כללי בלבד, איננו מהווה יעוץ מקצועי מכל מין
וסוג
שהוא ומצריך בדיקה נוספת ויעוץ אישי ספציפי. שימוש במידע שלא כאמור לעיל, הנו
.באחריותו הבלעדית של המשתמש במידע

,כל הנעזר ו/או משתמש באינפורמציה הכלולה באתר זה או בחישובים שבוצעו באמצעות
.האתר עושה כן על אחריותו בלבד

באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים (להלן - "אתרי צד ג'") בהם אין
למשרד כל
שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה ,המשרד לא יהיה אחראי לתוכן החומר
הנמצא באתרי צד ג' ואין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור ,המלצה או העדפה על
ידי המשרד לאותם אתרים .לרבות למידע הכלול בהם, חישובים המתבצעים באמצעותם
.או למפעלי האתר ולמוצרים המוצעים בהם

.שימוש באתר כפוף לכל האמור לעיל ויחשב כהסכמה לאמור לעיל